دیواری که از سال ۱۳۹۴ بنا شد و با سرعتی حیرت‌آور، نه تنها در محله‌های شهر که در سراسر کشور گسترش یافت. اما پس از مدتی، ورق برگشت و دیگر از آن شور و حال فعالیت دیوار مهربانی خبری نبود. این روزها کمتر دیواری را می‌توان یافت که نشانی از مهربانی با خود همراه داشته باشد.

دیوار مهربانی اسم زیبایی داشت. در روزها و ماه‌های آغاز فعالیت آن، می‌شد موجی از همراهی و همدلی مردم را برای گرم نگه داشتن افرادی که توان خرید لباس گرم در روزهای سرد زمستانی نداشتند، دید.

برخی معتقد هستند دیوار مهربانی از بین نرفته ، چراکه کارکرد آن برای فصل زمستان تعریف شده بود: «قرار نبود دیوار مهربانی همیشه باشد. قرار بود که مردم لباس‌های گرم خود را روزهای زمستانی روی دیوار مهربانی آویزان کنند تا افراد نیازمند با پوشیدن این لباس‌ها، گرم بمانند.»

فرهنگ دیوار مهربانی نه تنها در زمستان که در طول سال باید فعال باشد. نیاز نیازمندان هیچ‌وقت تمام نمی‌شود و محدود به دوره خاص و فقط پوشاک نیست.

ما در فروشگاه اینترنتی نازار مال  بر این باور هستیم که باید این فرهنگ ترویج داده شود مخصوصا در شرایط اکنون اقتصادی  ، لذا این بستر را فراهم کردیم که هر کس هر کالایی را بخواهد در دیوار مهربانی بگذارد افرادی که نیاز دارند بردارند.